tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

เตือนแรงงานไทยหรือผู้สนใจไปทำงานในสิงคโปร์พึงปฏิบัติตามข้อกำหนด ของสัญญาจ้างงานอย่างเคร่งครัด

 

นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ว่า มีกลุ่มแรงงานไทยที่มีฝีมือทำงานกับนายจ้าง MAC Builder and Interior Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าทดสอบให้กับ  ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานภายใต้หน่วยงาน The Building and Construction Authority (BCA) ก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ต่อมามีแรงงานไทยรายหนึ่งได้ขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว  พร้อมเบิกเงินล่วงหน้ากับนายจ้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาลางานแล้วไม่เดินทางกลับไปทำงานอีก และนายจ้างไม่สามารถติดต่อแรงงานได้ จึงเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานและเสียโอกาสในการไปทำงานในประเทศสิงคโปร์อีกในอนาคต

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้แรงงานไทยหรือผู้ที่สนใจไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ได้รับทราบและพึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่กระทำผิดสัญญาจ้างงานเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะแรงงานที่เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานภายใต้หน่วยงาน The Building and Construction Authority (BCA) ประเทศสิงคโปร์ที่นายจ้างเป็น  ผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการดำเนินการทดสอบฝีมือแทนแรงงานไทย เพื่อป้องกันมิให้กระทบต่อการขยายตลาดการจ้างแรงงานไทยในสิงคโปร์ต่อไปในอนาคต

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดหางานต่างประเทศ  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  อาคารอำนวยการกลาง  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.) โทร 0-5311-2744 ต่อ 22,23 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 หรือ Line Offcial ID : @doecmi ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจสมัครไปทำงานต่างประเทศสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็ปไซต์ https://toea.doe.go.th