tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศหญิง)

  New