tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับการเดินทางเข้าสาธารณรัฐฝรั่งเศส