tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างร้าน NUR-WANITA RESTAURANT AND CATERING SERVICES

 

นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างร้าน NUR-WANITA RESTAURANT AND CATERING SERVICES ซึ่งประกอบกิจการร้านอาหารไทย ในตำแหน่ง Cook (กุ๊ก) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 1,000 – 1,200 ดอลลาร์บรูไนต่อเดือน หรือประมาณ 25,309 – 30,371 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน) อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 3 มกราคม 2566 1 ดอลลาห์บรูไน เท่ากับ 25.3098 บาท ระยะการจ้างงาน 2 ปี โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

    1. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี

    2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด

    3. สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ได้

    4. หากมีประสบการณ์การทำงานในร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    5. หากมีหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการประกอบอาหารไทย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    กำหนดการรับสมัครและวิธีการรับสมัคร

    เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 การรับสมัครมี 2 ช่องทาง โดยผู้สมัครสามารถเลือกยื่นได้หนึ่งช่องทาง ดังนี้

    1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ

    2. ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยถือวันที่ไปรษณีย์หรือเอกชนต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ และเอกสารต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางาน ที่สนใจสมัครงานเพื่อไปทำงาน ในประเทศบรูไน โดยวิธีรัฐจัดส่ง กับนายจ้างร้าน NUR-WANITA RESTAURANT AND CATERING SERVICES  โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์ www.doe.go.th/overseas.หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2245-1034หรืองานจัดหางานต่างประเทศ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  อาคารอำนวยการกลาง  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) โทร 0-5311-2744 ต่อ 22,23 หรือ Line Offcial ID : @doecmi