tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง

 

นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง รายละเอียดดังนี้

  ตำแหน่งงานและประเภทงาน

  ตำแหน่งงานผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง (อาทิ งานหล่อกลึงโลหะงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษา เครื่องจักร งานพ่นสี งานหล่อพลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น)

  ขั้นตอนการรับสมัคร

  1. สมัครสอบที่เว็ปไซต์ http://toea.doe.go.th ลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง สมัครไปฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศเพื่อดูวิธีลงทะเบียนและรับสมัคร

  2. รับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียม  หรือค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางาน นักเรียน และนักศึกษา ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา ที่สนใจสมัครและสอบคัดเลือกเป็นผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  โดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566 ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครและความรู้ทางคณิตศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อรับการสอบคัดเลือก ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://toea.doe.go.th ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน/คนหางานพิจารณาไตร่ตรองการโฆษณาชักชวนและข้อมูลต่างๆ ให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาส แสวงหาผลประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษาและทดสอบความรู้ด้านต่างๆ ในประเทศไทย 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดหางานต่างประเทศ  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  อาคารอำนวยการกลาง  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.) โทร 0-5311-2744 ต่อ 22,23 หรือ Line Offcial ID : @doecmi