tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

แจ้งปรับเปลี่ยนระบบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

 

นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  โดยให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว 4 สัญชาติดังกล่าว ที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับลูกจ้างคนต่างด้าวด้วยตนเองผ่านเว็ปไซต์ https://alien13febrenewal.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

  กรมการจัดหางานได้เปิดโอกาสให้คนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางและวีซ่าเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ยื่นคำร้อง บต.50 และชำระเงินค่าธรรมเนียม  การต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ก่อนและมายื่นเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ค้นหารายชื่อคนต่างด้าวและนายจ้าง

  2. เลือกยื่นหนังสือเดินทางและวีซ่าทันที หรือ ส่งภายหลัง

  3. กรอกข้อมูลประกันสุขภาพ

  4. กดยื่น บต.50

  5. ชำระเงินค่าต่ออายุ ภายใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

  6. พิมพ์ใบรับคำขอ บต.50 เพื่อถือคู่กับใบเสร็จรับเงิน ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน ได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดังกล่าว ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ให้ทันภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็ปไซต์ https://alien13febrenewal.doe.go.th

  หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพิจารณาการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทร 0-5311-2911 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 หรือ ช่องทาง Line official : ID line @doecmi