tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)