tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 24 ก.ค. – 7 ส.ค.60 ให้นายจ้างยื่นขอจ้างคนต่างด้าวผิดกฎหมายที่จ้างก่อน 23 มิ.ย.60

 

เชียงใหม่เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ให้นายจ้างที่มีแรงงานผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ ยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม เท่านั้น

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงผ่อนผันพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่นายจ้างรับเข้าทำงานก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารรับรองบุคคล ไม่เคยได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติมาก่อน ให้นายจ้างไปติดต่อศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560 เปิดให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นเวลา 15 วัน และเมื่อหมดกำหนดจะปิดรับแจ้งทันที โดยนายจ้างหรือผู้แทนต้องยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (ถ้าเป็นนิติบุคคลใช้สำเนาทะเบียนการค้า/พาณิชย์/อุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองสำเนา) และรูปถ่ายของคนต่างด้าว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ หากมีหลักฐาน เช่น รูปถ่ายขณะทำงานกับนายจ้างในสถานที่ทำงาน เอกสารการจ่ายเงินเดือนหรือหลักฐานอื่นๆ ให้แนบมาในขั้นตอนนี้ ซึ่งจะสามารถยื่นแบบคำร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นระหว่างวันที่ 8 ส.ค. – 6 ก.ย. 60 จะมีการตรวจสอบและคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อออกหนังสือรับรองการไปตรวจสัญชาติ โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาให้ไปจ่ายค่าธรรมเนียม CI ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 310 บาท แล้วไปตรวจสัญชาติได้ใน 6 ศูนย์ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระนอง เชียงราย และตาก เมื่อได้รับเอกสารรับรองบุคคลหรือ CI แล้ว ให้ตรวจลงตราขอวีซ่าเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจโรค การทำประกันสุขภาพ แล้วจึงยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

สำหรับแรงงานสัญชาติลาว หลังจากนายจ้างยื่นคำร้องและได้รับหนังสือรับรองจากศูนย์รับแจ้ง การทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ให้คนต่างด้าวไปที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทย ขอเอกสารเดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทาง เมื่อได้รับหนังสือเดินทาง ตรวจลงตรา (Visa) ตรวจโรค ประกันสุขภาพแล้ว ให้ไปยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ส่วนแรงงานกัมพูชา กลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ ให้ไปจ่ายค่าธรรมเนียม การทำเอกสารการเดินทาง (TD) ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 2,350 บาท และไปตรวจสัญชาติที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติในจังหวัดระยองและจังหวัดสงขลา เมื่อได้รับเอกสาร TD แล้ว ให้ขอตรวจลงตรา (Visa) ตรวจโรค ประกันสุขภาพ แล้วยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งแรงงานต่างด้าว ทั้ง 3 สัญชาติต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวปฏิบัติข้างต้น จะเป็นแรงงานเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีเอกสารการทำงานใดๆ แต่ถ้ากรณีมีใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) เคยตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ไม่ได้ไปขอใบอนุญาตทำงานในเวลาที่กำหนด หรือ กรณีเปลี่ยนนายจ้าง ให้ไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อยได้ตามปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2912-4 หรือ Line ID :@doecmi