tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

เตือนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคล แอบอ้างทำเอกสารเอกสารปลอม หรือรับเป็นนายจ้าง

 

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง การทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทำงานของคนต่างด้าว โดยการ เปิดโอกาสให้นายจ้างที่ได้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้ดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวยื่นขออนุญาตทำงานกับตนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในช่วงเวลานี้อาจมีกลุ่มบุคคลแสวงหาผลประโยชน์ ติดต่อกับนายจ้างและคนต่างด้าวเพื่อรับเป็นนายจ้างแทน โดยอ้างว่านายจ้าง ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เมื่อแรงงานต่างด้าวได้ใบอนุญาตทำงานก็จะสามารถส่งคนต่างด้าวให้ไปทำงาน ยังสถานที่ทำงานต่างๆ ได้ โดยมีการทำเอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น สัญญาจ้าง สัญญาทำของ โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น หรือแรงงานต่างด้าวบางรายอาจถูกหลอกให้ทำหนังสือเดินทางปลอม ใบอนุญาตทำงานปลอม ใบเสร็จรับเงินปลอม

จึงขอเตือนว่าอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่มาแอบอ้างว่าสามารถรับเป็นนายจ้าง หรือทำเอกสารปลอมเพื่อนำแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยผู้เป็นนายจ้างต้องลงชื่อรับรองเอกสารต่างๆ ด้วยตัวเอง และไม่มอบเอกสารราชการของตัวเองกับบุคคลอื่น แรงงานต่างด้าวต้องยื่นขออนุญาตทำงานกับนายจ้างที่ตนทำงานเท่านั้น เพราะหากเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบระหว่างเวลาทำงานปรากฏว่าไม่ได้ทำงานตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวก็จะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

และเตือนไปยังผู้ที่มีพฤติการณ์หลอกลวงว่าการกระทำดังกล่าวอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2912-4 หรือ Line ID :@DOECMI