tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

เตือนแรงงานไทยลักลอบทำงานในประเทศมาเลเซีย โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน เสี่ยงถูกจับ..

 

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในประเทศมาเลเซีย แนะให้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ พบแรงงานไทยถูกจับแล้ว จำนวน 111 ราย หลังทางการมาเลเซียประกาศสิ้นสุดการผ่อนผันให้กับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แจ้งว่า กรมการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประเทศมาเลเซีย ประกาศว่าได้เริ่มปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วประเทศอย่างเข้มงวดหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Kad) ผ่อนผันให้กับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ไม่มีหนังสือเดินทาง ตามโครงการ Rehiring Program เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยในช่วงวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2560 สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ จำนวน 3,014 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนไทย จำนวน 111 คน และดำเนินคดีนายจ้างแล้ว จำนวน 57 ราย ทั้งนี้ ตม.มาเลเซียยังย้ำว่า ปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมอย่างเข้มงวดในครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีกำหนดสิ้นสุด

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแนะนำให้คนไทยในประเทศมาเลเซียทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างรีบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย และขอฝากไปถึงผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียให้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่าลักลอบเข้าไปโดยเด็ดขาด เนื่องจากการเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียในทุกอาชีพและทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำงาน (Work permit) ซึ่งหากพบว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะมีโทษรุนแรง โดยปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับและถูกเฆี่ยน 6 ครั้ง และการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตามระยะเวลาของโทษคือ 6 เดือน ถึง 1 ปี ปรับ 2,100 ริงกิต มากกว่า 2 ปี ถึง 6 ปี ปรับ 3,000 ริงกิต หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานและยังอยู่ในประเทศมาเลเซีย มีดังนี้

1. กรณีแรงงานเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียยังไม่ครบ 30 วัน ขอให้เดินทางกลับประเทศไทย หากประสงค์จะทำงาน ให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. กรณีแรงงานเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียและอยู่ในมาเลเซียเกินกำหนด 30 วัน ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อช่วยดำเนินการขอ Special Pass จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย และต้องจ่ายค่าปรับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย

3. กรณีแรงงานเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2559 และยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศมาเลเซียตั้งแต่นั้น สามารถเข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรม (Rehiring Programme) ของทางการมาเลเซียได้ โดยต้องเสียค่าปรับ ค่าดำเนินการ และค่าขอใบอนุญาตทำงานจากทางการมาเลเซีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทร.0 5311 2911 – 4 ต่อ 20

*************************

Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

Website: www.doe.go.th/chiangmai

Email: cmi@doe.go.th

Line ID: @doecmi