tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่เผยตัวเลข นายจ้างยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว แล้ว 10,251 ราย ย้ำ! รีบไปติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งฯ ภายใน 7 สิงหาคมนี้เท่านั้น!

 

นายจ้างเฉพาะกลุ่มที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนใด ๆ หรือมีแต่หมดอายุแล้ว รีบติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 7 สิงหาคมนี้เท่านั้น !

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม และจะสิ้นสุดถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 15 วัน นั้น เป็นการให้บริการนายจ้างเฉพาะที่ได้จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ ซึ่งได้จ้างงานก่อนที่พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 บังคับใช้ (23 มิถุนายน 2560) ไม่ใช่เป็นการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่เหมือนเช่นกลุ่มบัตรสีชมพูที่ผ่านมาแต่อย่างใด และขอแจ้งว่าแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง หรือกลุ่มบัตรสีชมพูที่ใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุ หากประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้าง หรือเพิ่มท้องที่การทำงานสามารถดำเนินการได้ปกติ โดยติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ภายในศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ไม่ต้องไปที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

ซึ่งจากการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งฯ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2560 มีนายจ้างมายื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวแล้ว รวมทั้งหมด จำนวน 3,281 ราย แยกเป็น บุคคลธรรมดา จำนวน 3,004 ราย นิติบุคคล จำนวน 273 ราย ต่างชาติ จำนวน 4 ราย โดยยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว รวมทั้งหมด จำนวน 10,251 ราย แยกเป็น สัญชาติเมียนมา 10,218 ราย สัญชาติลาว 30 ราย และสัญชาติกัมพูชา 3 ราย ทั้งนี้ นายจ้างจะสามารถ ยื่นแบบคำขอฯ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้น หากนายจ้างมีลูกจ้างจำนวนหลายราย ให้รวบรวมแบบคำขอฯ มาให้ครบและยื่นในครั้งเดียว เพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาส และเป็นการป้องกันการนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอีกด้วย

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวนั้น ได้อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างในการดำเนินการหลายช่องทางคือ นายจ้างไปยื่นด้วยตนเอง ให้ผู้อื่นยื่นแทน ณ ศูนย์รับแจ้งฯ โดยไม่ต้องพาแรงงานต่างด้าวไปด้วย ในส่วนของเอกสารก็ไม่ยุ่งยาก มีเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง หรือกรณีนิติบุคคลใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะหน้าแรก รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ จึงขอให้นายจ้างรีบดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งหากใกล้เวลาปิดศูนย์รับแจ้งฯ จะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก และอาจทำให้ต้องรอนาน หรืออีกหนึ่งช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้นายจ้างเป็นอย่างมาก คือการยื่นทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/chiangmai และหลังจากที่นายจ้างยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวแล้วเจ้าหน้าที่จะนัดให้นายจ้างพาลูกจ้างมาสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง หากพบเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างจริง เจ้าหน้าที่จะออกเอกสารรับรองการเดินทางเพื่อไปตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทาง ซึ่งเมียนมาและกัมพูชา ได้อำนวยความสะดวก โดยเข้ามาตรวจสัญชาติแรงงานของตนในประเทศไทย ส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวต้องเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทางที่ประเทศต้นทาง โดยทั้ง 3 สัญชาติ เมื่อตรวจสัญชาติและได้รับเอกสารที่ทางการของตนเองออกให้ ต้องดำเนินการขอตรวจลงตรา (วีซ่า) ตรวจสุขภาพ ทำบัตรประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2912-4 หรือ Line ID :@doecmi