tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำ !! นายจ้างยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว ได้ครั้งเดียว

 

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับ การดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ว่าการดำเนินการของศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้างที่ได้จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผิดกฎหมาย คือไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ เลย ซึ่งมีการจ้างงานกันมาก่อนที่พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 จะบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นายจ้างยังสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้ต่อไปโดยไม่กระทบกับกิจการ และเศรษฐกิจในภาพรวม เพียงแต่ต้องมายื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้างที่แท้จริง ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน ไม่ใช่การเปิดจดทะเบียนใหม่ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย แล้วมาหานายจ้างในภายหลังแต่อย่างใด

สำหรับการยื่นแบบคำขอจ้างฯ นั้น นายจ้างจะยื่นด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นยื่นแทน โดยไม่ต้อง นำแรงงานต่างด้าวไปที่ศูนย์ฯ หรือจะยื่นทางอินเตอร์เน็ตทาง www.doe.go.th/chiangmai ก็ได้เช่นกัน แต่นายจ้างต้องรวบรวมแบบคำขอจ้างพร้อมรูปถ่ายของแรงงานของตนเองให้พร้อม เพราะจะสามารถยื่นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งการกำหนดให้นายจ้างสามารถยื่นแบบฯ ได้เพียงครั้งเดียว จะเป็นการป้องกันปัญหานายหน้าหรือโบรกเกอร์นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศเพื่อเสนอให้นายจ้าง นอกจากนั้น ยังมีปัญหาที่นายหน้า/โบรกเกอร์ รับเป็นนายจ้างเองและจัดส่งแรงงานไปทำงานตามสถานที่ต่างๆ ฉะนั้น จึงขอเตือนให้นายจ้างรวมถึงแรงงานต่างด้าวอย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างและแสวงหาผลประโยชน์ เพราะเมื่อแรงงานได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว และไปทำงานกับผู้อื่นที่ไม่ใช่นายจ้างตามที่ระบุในใบอนุญาตทำงาน ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวก็จะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีโทษปรับสูงมาก

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ สัญชาติเมียนมาจะเสียค่าใช้จ่ายเพียง 2,360 บาท (ค่าทำ CI 310 บาท, ค่าตรวจลงตรา 500 บาท, ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 500 บาทค่ายื่นขอใบอนุญาตทำงาน 550 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2912-4 หรือ Line ID :@doecmi