tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

เตือนนายจ้าง อย่าหลงเชื่อข่าวลือ จะเปิดรับคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ตกหล่น ย้ำ ! ต้อง MOU เข้ามาเท่านั้น

 

นางเยาวภา  พิบูลย์ผล  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว   อย่าหลงเชื่อข่าวลือว่าจะมีการเปิดรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับผู้ที่มายื่นแบบคำขอจ้าง  คนต่างด้าวไม่ทันตามกำหนด  เนื่องจากศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวได้ปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดกรอง สัมภาษณ์ความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง เพื่อออกหนังสือรับรองให้แรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ เพื่อไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจนกว่าจะได้รับการอนุญาตให้ทำงาน

  สำหรับนายจ้างที่ไปยื่นแบบคำขอจ้างฯ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ( 24 กรกฎาคม –  7 สิงหาคม 2560) จะต้องให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับออกไปยังประเทศต้นทาง หากประสงค์จะจ้าง ก็ให้ยื่นขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ตามระบบ MOU เท่านั้น โดยผู้ที่จะดำเนินการนำเข้าแรงงานได้นั้นมีเพียง 2 กลุ่ม คือ 1. นายจ้างนำเข้าด้วยตนเอง และ 2. ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าว  เข้ามาทำงานในประเทศ (บริษัทนำเข้า) ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ 

  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มีความเป็นห่วงนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ที่อาจถูกกลุ่มบุคคลหลอกลวงโดยมีการเรียกเก็บเงินจากนายจ้างและแรงงานต่างด้าว แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ซึ่งขอแจ้งว่า ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ นั้น นายจ้างสามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวง และเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้  ทางหมายเลขโทรศัพท์ 085-6955573 , 053-112911 ถึง 4  หรือ Line ID : @doecmi