tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th
 รายการ ประเภท
รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือคนงานไทยกลับจากแอฟริกาใต้ให้ได้รับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 46 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานและป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการตู้งาน (Job Box) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
การจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ
ข่าวประกาศรับสมัคร
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน จำนวน 19 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) แห่งที่ 4 (ครั้งที่2) จำนวน 5 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) แห่งที่ 3 (คร้้งที่2) จำนวน 5 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) แห่งที่ 2 (ครั้งที่2) จำนวน 5 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) แห่งที่ 1 (ครั้งที่3) จำนวน 5 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน แนะแรงงานไทยไปเกาหลีปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งใจทำงาน รู้จักออม และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รมว.แรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แก่แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากไฟไหม้โรงงานที่ไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวดี ! รับสมัครทดสอบภาษาและทักษะการทำงาน เพื่อไปทำงานเกาหลี 1 – 3 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน สล 5531 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 98-6329 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ญห 1328 กรุงเทพหมานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศง 2150 กรุงเทพมหานคร และ ฮค 1530 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›