tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินมูลค่าการให้สิทธิตามมาตรา 35 RSS

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางวิภารัตน์ ภักดี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินมูลค่าการให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการ และกรณีจ้างเหมาบริการ ในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่แตง และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง  4 ราย ดังนี้

     1.กรณีจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการ

        - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง ให้สิทธิแก่นางสาวรัชนก  ภวภูตานนท์ ผู้พิการ

        - เรือนจำกลางเชียงใหม่ ให้สิทธิแก่นายณรงค์  สุนา ผู้ดูแลคนพิการ

     2. กรณีจ้างเหมาบริการ

         - บริษัท คิงเพาเวอร์ คลิก จำกัด ให้สิทธิแก่นางสาวพิชญาดา สุขศีริ ผู้พิการ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่

        - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ให้สิทธิแก่นายอรุณ  พรหมมินราช  ผู้พิการ