tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ RSS

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ มอบหมายให้นายศตพร กันแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นหาเส้นทางอาชีพของตนเอง แนวโน้มตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต การหาแหล่งงาน และสมัครงานทั้งในและต่างประเทศ และการเผยแพร่เอกสารด้านอาชีพ โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 99 คน