tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน RSS

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการค้นหาตนเอง โลกอาชีพ แนวโน้มตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต การทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ การเล่นเกมตอบปัญหาอาชีพ การเผยแพร่เอกสารด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยมีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 132 คน