tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

#โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สวท.ฝาง

#โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สวท.ฝาง

รัฐบาล วางมาตรการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ #โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ปี 2566