tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

พิธีปล่อยแถวเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มีพิธีปล่อยแถวเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการตำรวจ/ทหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวดังกล่าว ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่