tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

เทปย้อนหลังรายการความสุขประเทศไทย ตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ออกอากาศวันที่ 5 พ.ย. 60