tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก