tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตทำงานหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 นี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านรองฯพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยได้รับความร่วมมือจากนายจ้างฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมกว่า 750 ราย