สจจ.เชียงราย จัดงานนัดพบแรงงาน ChiangRai Jobfair Online 2021 ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2564

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยนายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในรูปแบบ “นัดพบแรงงาน Online” ภายใต้ชื่องาน”นัดพบแรงงาน ChiangRai Jobfair Online 2021” ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2564  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างสถานประกอบการที่ข้าร่วมรับสมัครงานผ่านระบบ Zoom การเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งานจากนักแนะแนวอาชีพ  ให้ความรู้และคำปรึกษาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมไลฟ์สด ตอบปัญหาชิงรางวัล และการสาธิตอาชีพอิสระ”การทำแซนวิชสด”  และ "สลัดโรล" ผู้เข้าร่วมงานและสมัครงานผ่านระบบ Online จำนวน 435 คน  นายจ้างสถานประกอบการจำนวน 25 แห่ง ตำแหน่งงานว่างจำนวน 74  ตำแหน่ง  469  อัตรา  เข้ารับการสัมภาษณ์งาน  จำนวน 309 คน  ได้รับการบรรจุงานทันที จำนวน  110  คน คิดเป็นร้อยละ 35.6  ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์งานที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากนายจ้างสถานประกอบการ  ซึ่งจะได้ติดตามผลการบรรจุงานต่อไป