การประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

การประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2562

วันที่18 มิถุนายน 2562  นายสุวรรณ์ ดวงตา  ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ชั้น 26 อาคารเล้าเป้งง้วน 1