สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

.

FILE PDF

  1. แบบรายงานการใช้อำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเกี่ยวกับพัสดุ) ประจำเดือนตุลาคม 2561
  2. แบบรายงานการใช้อำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเกี่ยวกับพัสดุ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  3. แบบรายงานการใช้อำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเกี่ยวกับพัสดุ) ประจำเดือนธันวาคม 2561
  4. แบบรายงานการใช้อำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเกี่ยวกับพัสดุ) ประจำเดือนมกราคม 2562
  5. แบบรายงานการใช้อำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเกี่ยวกับพัสดุ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  6. แบบรายงานการใช้อำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเกี่ยวกับพัสดุ) ประจำเดือนมีนาคม 2562
  7. แบบรายงานการใช้อำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเกี่ยวกับพัสดุ) ประจำเดือนเมษายน 2562
  8. แบบรายงานการใช้อำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเกี่ยวกับพัสดุ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  9. แบบรายงานการใช้อำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเกี่ยวกับพัสดุ) ประจำเดือนมิถุนายน 2562