ประชาสัมพันธ์...การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มใบอนุญาตที่จะสิ้นสุด 1 พ.ย. 62 (สำหรับกิจการประมงทะเล,แปรรูปสัตว์น้ำ) และหลังวันที่ 31 มี.ค. 63