มาตรการ การป้องกัน/ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

 

มาตรการ การป้องกัน/ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

คำสั่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ที่ 003/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบสรุปการวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ครั้งที่ 2/2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย