สจจ.ชร. ขอเชิญนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงฯ ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมธันยาอินน์ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การตรวจสุขภาพ การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร การจัดทำทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมธันยาอินน์ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย โดยท่านสามารถแจ้งเข้าร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าวได้ทาง QR Code ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2564