ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย