ด่วน ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ยื่นขอบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ตามมติ คร. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รีบดำเนินการขออนุญาต(บต.48) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นี้ เท่านั้น