ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 เปิดให้บริการปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 64 เป็นต้นไป

 

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 เปิดให้บริการปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว  3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565