สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งจุดให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ณ บริเวณใต้อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ