คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์


ด้วยขณะนี้ได้มีประชาชนสอบถาม และสนใจจะไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสวีเดน และประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี


นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้แสดงความห่วงใยแรงงานไทย ในเรื่องนี้ อาจมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไปซักชวนพี่น้องแรงงานว่ามีรายได้ดี และอาจมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ขอให้คิดทบทวนให้รอบคอบ ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจหรือจ่ายเงินให้กับผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเตรียมการก่อนถึงฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ ปี ๒๕๖๐ จึงขอแจ้งเตือนแรงงานไทย ดังนี้

๑. การเก็บผลไม้ป่า (ผลเบอร์รี่) เป็นงานหนักเนื่องจากต้องเก็บผลไม้ป่าในสภาพอากาศหนาวเย็น พื้นที่ลาดชัน เป็นภูเขา เนื่องจากเป็นป่าธรรมชาติไม่ใช่เก็บในฟาร์ม บางครั้งต้องเดินทาง เป็นระยะทางไกล ผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงอาจเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุมีอันตรายถึงชีวิตได้

๒. ผู้จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปทำงานไม่น้อยกว่า ๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ผู้เก็บผลไม้ป่าจะมีค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ในสวีเดนหรือฟินแลนด์เป็นค่าที่พัก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารและอื่นๆ อีกประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ต่อวัน จึงต้องเก็บผลเบอร์รี่ให้ได้มากกว่า ๕๐ กิโลกรัมต่อวัน จึงจะคุ้มค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในสวีเดนและฟินแลนด์

๓. การพิจารณาวีซ่าเป็นอำนาจของทางการสวีเดน และฟินแลนด์ หากมีการสมัครไปมาก แต่ทางการสวีเดนและฟินแลนด์ไม่อนุมัติวีซ่าให้เข้าไปทำงานก็ไม่สามารถเดินทางไปทำงานตามที่คาดหวังได้

๔. ในแต่ละฤดูกาลไม่สามารถควบคุมธรรมชาติให้มีผลเบอร์รี่ออกมาจำนวนมากได้ บางครั้งมีปัญหาอากาศแปรปรวนทำให้มีผลไม้ออกจำนวนน้อย รวมทั้งราคาของผลไม้ในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดไม่มีการประกันราคา รายได้จึงอาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย


ในปีนี้คาดว่าจะมีคนงานไทยสนใจไปทำงานเป็นจำนวนมาก ในขณะที่กรมการจัดหางานกำลังเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการเพิ่มรายได้แก่คนงานไทย และคัดกรองผู้รับซื้อที่จะนำ คนงานไทยเข้าไปทำงานให้เหมาะสม กรมการจัดหางานมีความห่วงใยคนงาน จ่ายเงินแล้วไม่ได้เดินทางจึงขอย้ำเตือนคนงานที่สนใจจะไปทำงานเก็บผลไม้ป่าให้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ และอย่าหลงเชื่อ คำชักชวนใดๆ หรือจ่ายเงินก่อนทราบข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน---------------------------------------------------------------------------
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เมษายน ๒๕๖๐