​แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงาน สามารถทำงานได้ตามปกติ พบเห็นเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินแจ้งอธิบดีกรมการจัดหางาน

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจงแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมาที่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง สามารถทำงานได้ตามปกติ พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส หากพบเห็นการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์โทรสายตรงอธิบดี

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะทำให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถทำงานได้นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่มีผลทำให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตทำงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ไม่สามารถทำงานตาม พ.ร.ก.แต่อย่างใด คนต่างด้าวยังคงสามารถทำงานตามที่ได้รับอนุญาตได้ต่อไป สำหรับการฟ้องศาลปกครองนั้น ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองสามารถฟ้องศาลปกครองได้ตามมาตรา 42 ประกอบมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎ ตามมาตรา 9(1) เท่านั้น สำหรับ พ.ร.ก.การบริหารฯ มิได้มีลักษณะเป็นกฎตามนัยมาตราดังกล่าว จึงเห็นว่าศาลปกครองไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส โดยไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้น หากพบเห็นขอให้แจ้งอธิบดีกรมการจัดหางาน ซึ่งกรมจะดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างรุนแรงและเด็ดขาด ตามนโยบาย Zero Corruption ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694