แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปตรวจสัญชาติ ทำ CI ต้องขอหนังสือรับรองออกนอกพื้นที่จากกรมการจัดหางานก่อน

 

กระทรวงแรงงานแจ้งคนต่างด้าวที่เดินทางมาตรวจสัญชาติเพื่อขอรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) ต้องขอหนังสือรับรองออกนอกเขตพื้นที่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ทำงานของแรงงานก่อน โดยแรงงานเมียนมาดำเนินการตรวจสัญชาติได้ใน 5 จังหวัด 6 ศูนย์

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า คนต่างด้าวที่จะตรวจสัญชาติเพื่อรับ CI จากประเทศต้นทาง หากเป็นแรงงานเมียนมาและมีบัตรชมพูซึ่งยังไม่หมดอายุให้ไปขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่เพื่อไปตรวจสัญชาติที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ทำงานของแรงงานก่อน และถือหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างการเดินทางไปศูนย์ตรวจสัญชาติ ซึ่งมีอยู่ 6 ศูนย์ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดสมุทรสาคร ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง และ สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลท่าจีน อ.เมือง 2) จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 3) จังหวัดเชียงราย เลขที่ 889/6 และ 889/7 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4) จังหวัดตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 5) จังหวัดระนอง เลขที่ 89/150 ต.ปากน้ำ อ.เมือง ส่วนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและลาวที่ถือบัตรชมพูที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ประเทศของตนออกให้ได้ โดยต้องขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่เพื่อไปตรวจสัญชาติที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ทำงานของแรงงานก่อน และถือหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างการเดินทางกลับประเทศด้วยเช่นกัน จากนั้น เมื่อ กลับเข้ามาต้องขอวีซ่าและขออนุญาตทำงานในประเทศไทยต่อไป

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือมีแต่หมดอายุแล้วให้นายจ้างรับคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งกำหนดกำหนดจัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 โดยคนต่างด้าวจะได้รับหนังสือรับรองการไปตรวจสัญชาติในประเทศไทย กรณีเป็นแรงงานเมียนมา หรือในประเทศต้นทางสำหรับแรงงานลาวและกัมพูชา เนื่องจากประเทศต้นทางยังไม่เข้ามาตรวจสัญชาติในประเทศไทย เมื่อแรงงานได้รับเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้แล้วให้มาขอรับวีซ่า และขออนุญาตทำงานที่ประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 นายวรานนท์ กล่าว