รายการ
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชื่อโครงการ เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสาร)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชื่อโครงการ เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดเชียงราย โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
คำสั่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ที่ 021/2561 เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ
แบบสรุปการวัดผลความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ครั้งที่ 2/2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
คำสั่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ที่ 003/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อรับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง และประเภทของคนต่างด้าว ที่นายจ้างไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
รายชื่อบริษัทเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเมียนมา มายังประเทศไทย อัพเดท 20 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อบริษัทเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเมียนมา มายังประเทศไทย อัพเดท 15 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อบริษัทจัดหางานในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 09/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 4 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกงานเทคนิค 3ปี
 1 2 >