ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
28-04-2021 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงรายรุ่งโรจน์ จำกัด
20-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษบัตรคิว จำนวน 15 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส
19-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
19-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เค เซอร์วิส
16-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินไพศาล
08-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำ VDO Presentation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเจษฎา อภัยโรจน์
31-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
31-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นห้าปิโตรเลี่ยม
31-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นห้าปิโตรเลี่ยม
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค าจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนำพล ใจบั้งเงิน
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาลักษณ์ แซ่ผุง
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์ประสานการบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ กุณาวงค์
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการแนะแนวอาชีพ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร เหล่ายาว
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรินทร เต็มใจ
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล หินใหญ่
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษาเมียนมา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แก้วกวด
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวินัย พินธุรี
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพสิษฐ์ บัวละวงค์
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบ็ญจพร ปริมา
30-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำงานบริการ พนักงานทำความสะอาดตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี สามอ้าย
 1 2 3 >  Last ›