ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
11-11-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
31-10-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรินทร เต็มใจ
31-10-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบ็ญจพร ปริมา
30-10-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชิฐา แสงรัตน์
24-10-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8989 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูนสินแบตเตอรี่
24-10-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำงานบริการ พนักงานพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา ช่างเหลา
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาลักษณ์ แซ่ผุง
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์ประสานการบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงศ์ แก้วสิทธิ์
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร เหล่ายาว
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล หินใหญ่
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ์ น้อยหมอ
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสหพล รักษ์สา
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ว่าที่ ร.ต.พิษณุ คุณยศยิ่ง
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนำพล ใจบั้งเงิน
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษาเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์ เสาร์คำ
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวินัย พันธุรี
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพสิษฐ์ บัวละวงค์
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานพนักงานทำความสะอาดตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี สามอ้าย
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเกตุเสพย์สวัสดิ์ นาทร
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกเทคนิค
 1 2 3 >  Last ›