กรมการจัดหางาน ประชุมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล  ณ  ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน โดยพิจารณาในประเด็น การนำเข้าแรงงานประมงจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ตาม MOU  เรื่อง คำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ และ สัญญาจ้าง