อธิบดีกรมการจัดหางาน ปิดการอบรมเพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ระดับ 1 และ 2

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ปิดการอบรมเพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ระดับ 1 และ 2 พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562   นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่ออาเซียน ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับ 1 ” และ “ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับ 2” พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ  ณ  ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

การอบรมเพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) นี้  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรกรมการจัดหางาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยการฝึกอบรม แบ่งเป็น  หลักสูตร “ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับ 1” เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 5 มีนาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก Mr. Daniel L. Eusebio อาจารย์สอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย รามคำแหง เป็นวิทยากร  มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน ผ่านการอบรม 31 คน ได้รับความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของ Cambridge เรื่อง การทักทายและการแนะนำตัว สถานภาพและครอบครัว การพูดคุยและสอบถามเบื้องต้นรวมถึงการพูดคุย และสอบถามทางโทรศัพท์ การแนะนำเส้นทางและสถานที่  กิจกรรมและงานอดิเรก การซื้อขายสินค้าและสอบถามราคา การท่องเที่ยวและการเฉลิมฉลอง และการใช้รูปแบบประโยค present tense และ past  tense  ส่วนการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับ 2” เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก Mr. Eric G. Salvana อาจารย์สอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย รามคำแหง เป็นวิทยากรมีผู้เข้ารับการอบรม24 คน ผ่านการอบรม 20 คน ได้รับความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของ Cambridge เรื่อง การขอความช่วยเหลือ การยืมสิ่งของ งานอดิเรก และกิจกรรมสันทนาการ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  การแนะนำและจัดทำประวัติส่วนตัว การขอความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็น สภาพภูมิอากาศ สุขภาพและอาการเจ็บป่วย รายการวิทยุและโทรทัศน์ คุณลักษณะบุคคลและสิ่งของ การแนะนำบุคคลและบุคคลที่มีชื่อเสียง การแนะนำและสั่งอาหาร มหรสพและความชื่นชอบ การยืมสิ่งของ งานอดิเรก และกิจกรรมสันทนาการ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  การแนะนำและจัดทำประวัติส่วนตัว การอขอความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็น สภาพภูมิอากาศ สุขภาพและอาการเจ็บป่วย รายการวิทยุและโทรทัศน์ คุณลักษณะบุคคลและสิ่งของ การแนะนำบุคคลและบุคคลที่มีชื่อเสียง การแนะนำและสั่งอาหาร มหรสพและความชื่นชอบ อนาคตและงานอาชีพ และการใช้รูปแบบประโยค Present Tense, Past Tense และ Future Tense