ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับ

ประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2561

กลุ่มคนต่างด้าว 

กลุ่มที่ 1  แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับ

อนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งงานกรรมกร รับใช้ในบ้าน ช่าง

เครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล และผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา

ซึ่งถือบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็น

บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี โดยด้านหลังบัตรสีชมพู 

ยังไม่สิ้นอายุการอนุญาตทำงาน หรือระบุวันสิ้นอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2561

กลุ่มคนต่างด้าว 

กลุ่มที่ 2  แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาต

ทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งงานกรรมกร รับใช้ในบ้าน ช่างเครื่องยนต์ใน

เรือประมงทะเล และผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งถือ

หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล

ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)

และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ รวมถึงผู้ติดตาม

ซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง 

เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลซึ่งได้รับการตรวจ

ลงตรา (Visa) ประเภทผู้ติดตามและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

ยังไม่หมดอายุ 

แนวทางการดำเนินการ

1. แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ 1 ต้องถือบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) 

คู่กับหนังสือรับรองเป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตลอดการเดินทางจนกลับถึงสถานที่

ทำงาน โดยขอหนังสือรับรองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 10

2. แรงงานต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใด 

ให้เดินทางกลับเข้ามา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้น 

3. ผ่อนผันให้เดินทางระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 

โดยจะต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2561

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2561

1.  สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวอายุไม่เกิน 18 ปี โดยหลังบัตรยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือ วันที่ 30 กันยายน 2561 (พร้อมบัตรจริง)

2.  เอกสารนายจ้าง

  - กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนของนายจ้าง

  - กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน6เดือน) สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ

      ที่มีอำนาจลงนาม

3.  หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง (ติดอากรแสตมป์10บาท) กรณีนายจ้างไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง

4.  ใบคำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561FILE PDF