คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
3 กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
4 กรณีคนต่างด้าวขอลากลับบ้านที่ประเทศต้นทาง (แต่ยังไม่ลาออกจากงาน) และคนต่างด้าวจะไปแจ้งเข้าทำงานกับนายจ้างรายใหม่ และเป็นเหตุให้นายจ้างรายเดิมแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานเกิน 15 วัน นายจ้างรายเดิมควรทำอย่างไร ? การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
5 นายจ้างมีความผิดตามมาตรา 13 กรณีแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานเกิน 15 วัน และมีโทษตามมาตรา 103 ต้องดำเนินคดีเช่นใด การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
6 รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
7 ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
8 แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
9 มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
10 ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
11 ถ้าลูกจ้างทำงานในเขตกทม.ต้องทำเรื่องขอขยายเขตพื้นที่หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
12 ลูกจ้างมีพาสปอร์ตท่องเที่ยวทั้งหมดอายุและไม่หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
13 แรงงานสามารถทำงานในหลายพื้นที่ในจังหวัดเดียวกันได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
14 แรงงานที่เข้ามาผิดกฎหมายหากต้องการกลับประเทศต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
15 หากแรงงานเอกสารยังไม่หมดอายุ ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง หากนายจ้างเก่าไม่ให้ใบแจ้งออก หรือ หานายจ้างเก่าไม่เจอ ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
16 ตรวจลงตราวีซ่าเกิน 15 วัน สามารถขอ WP ได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
17 แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
18 การขึ้นทะเบียนนายจ้าง งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
19 การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
20 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน มีเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้าง งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล