ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

1. บริการจัดหางานในประเทศ
- บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป
- จัดหางานให้นักเรียน / นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างปิดภาคเรียน (Part Time)
- จัดหางานให้คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
- ให้บริการแก่นายจ้าง / สถานประกอบการที่ต้องการแรงงานทุกระดับ โดยแจ้งตำแหน่งงานว่างที่สำนักงานฯ
- จัดงานนัดพบแรงงาน
- ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีระบบ
- ให้บริการศูนย์จัดหางานระยะสั้น
- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการหางานทำ
- จัดหางานเคลื่อนที่
- บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ
- เผยแพร่ข่าวสาร ตำแหน่งงานว่าง ทั้งภาครัฐ / เอกชน

2. บริการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ
เพื่อกำกับดูแล การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้าง
ที่เป็นธรรม สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม โดย
- พิจารณาคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศของบริษัทจัดหางานในพื้นที่
- พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ
- รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน
- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re - Entry Visa)
- เป็นศูนย์ให้บริการให้ข้อมูลแก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
- รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ (ศูนย์ทะเบียนคนหางาน)

3. ควบคุม ดูแล การทำงานของคนต่างด้าว
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งสืบสวน สอบสวนหาเบาะแส ตรวจสอบ ตรวจค้น ปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและนายจ้างซึ่งกระทำผิดกฎหมาย
- พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน / ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน / ขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน / เปลี่ยนหรือเพิ่มการทำงานท้องที่และสถานที่ ในการทำงาน / ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน / รับแจ้งคนต่างด้าวเข้า ย้าย ออกจากงาน / คำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว - ออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง (สัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. งานแนะแนวอาชีพ / การประกอบอาชีพอิสระ
- ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน / นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- แนะแนวและให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
- บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
- จัดวันแนะแนวอาชีพ
- ศูนย์บิรการจ้างงานระยะสั้น / ศูนย์บริการรับงานไปทำที่บ้าน
- สัมมนาครูแนะแนวในสถาบันการศึกษา
- บริการให้คำแนะนำปรึกษา / บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- ให้บริการส่งเสริม การรับงานไปทำที่บ้านและให้คำปรึกษา แนะนำขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

5. งานคุ้มครองคนหางาน
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือในประเทศ / ต่างประเทศ
- การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน / สำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและในประเทศ
- สืบสวน สอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋นคนหางานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด