นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
16-03-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 16-03-2019 เวลา 16:00 น. ลานอเนกประสงค์ อมตะซิตี้ ชลบุรี (อมตะนครเดิม) สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ลานอเนกประสงค์ อมตะซิตี้ ชลบุรี (อมตะนครเดิม)