ไทย-กัมพูชา จ่อหารือถกปัญหาพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พร้อมปรับปรุงระบบนำเข้าตาม MOU RSS

 

อธิบดีแรงงานกัมพูชาพบอธิบดีกรมการจัดหางานพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาการพิสูจน์สัญชาติล่าช้า เตรียมจัดชุดโมบายลงพื้นที่ อำนวยความสะดวกและดูแลค่าใช้จ่ายของแรงงาน ป้องกันนายหน้าเรียกค่าหัวคิว เตรียมประชุมหารือการพิสูจน์สัญชาติแรงงานและการปรับปรุงระบบการนำเข้าแรงงานตาม MOU ปลายธันวาคมศกนี้

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับอธิบดีกรมแรงงานและฝึกอาชีพ กระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่า ฝ่ายไทยแจ้งว่ากลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง และได้รับหนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน (ใบจับคู่) ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๐,๑๘๗ คน และเตรียมขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Teams) ไปยังจังหวัดที่มีแรงงานกัมพูชาจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแรงงานกัมพูชาและนายจ้าง โดยขอให้ฝ่ายกัมพูชาแจ้งศักยภาพในการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานกัมพูชาว่าสามารถดำเนินการได้เท่าใด หรือมีแผนในการพิสูจน์สัญชาติแบบอื่นหรือไม่ ทั้งนี้ หากพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสนองต่อความต้องการได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด ปัญหาต่างๆ ก็จะหมดสิ้นไป ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมีการเชื่อมโยงและทำงานใกล้ชิดกัน 

ด้านนายเส็ง ศักดา อธิบดีกรมแรงงานและฝึกอาชีพ กระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา แจ้งว่า หน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Teams) ในการส่งมอบหนังสือเดินทาง (Passport : PP) เอกสารเดินทาง(Travel Document : TD) และบัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน (Overseas Cambodia Worker Card : OCWC) ให้กับแรงงานกัมพูชา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ส่งมอบไปแล้วจำนวน ๑๑๐,๕๓๔ คน โดยเปิดดำเนินการ ๔ ศูนย์ ในจังหวัดปทุมธานี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ศูนย์จังหวัดปทุมธานีได้ปิดให้บริการแล้ว สำหรับศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาให้กับแรงงานกลุ่มบัตรสีชมพูและแรงงานใบจับคู่ ๓ ศูนย์ ในจังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพมหานคร นั้นได้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว จำนวน ๓๗,๗๐๒ คน โดยปัญหาที่พบคือการตั้งสำนักงานนายหน้าและมีการเรียกค่าดำเนินการ ๑,๕๐๐ บาท ต่อคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีการกำชับไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สัญชาติเกินจากที่ประกาศไว้ 

ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าขณะนี้ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการออกหนังสือเดินทาง (Passport) โดยความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จะมีการเพิ่มศูนย์เพื่อออกหนังสือเดินทาง (Passport) อีก ๓ ศูนย์ ระยะเวลาในการออกหนังสือเดินทาง (Passport) ๕ วัน และทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรไทยปลายเดือนธันวาคมศกนี้ โดยจะหารือในประเด็นการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา และการปรับปรุงระบบการนำเข้าแรงงานตาม MOU