ไทย-ลาว ชื่นมื่น เปิดศูนย์แรกรับฯ จังหวัดมุกดาหารเพิ่ม รองรับการเข้ามาทำงานแรงงานลาว RSS

 

วันที่ 4 เมษายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้มีการประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทย การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานลาว การอนุญาตให้แรงงานกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2561 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ 89/6 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เป็นศูนย์ฯ ที่ให้ความรู้แก่แรงงานลาวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามระบบ MOU เกี่ยวกับการทำงาน โดยเฉพาะสัญญาจ้างงาน การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ตรวจสอบและขอรับสิทธิพึงได้รับก่อนเดินทางกลับประเทศ เป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานลาวให้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้างงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ความคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล และเป็นสถานที่ออกใบอนุญาตทำงาน (E-Work Permit) อีกด้วย ปัจจุบันมีแรงงานจาก สปป.ลาว จำนวนมากที่อยู่ในเมืองสะหวันนะเขตที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยต้องผ่านด่านจังหวัดหนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวง เวียงจันทน์) เพียงด่านเดียว จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องแรงงานลาวที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานจึงได้เพิ่มศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร อีก 1 แห่ง เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้ามาทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนแขวงสะหวันนะเขตกับแขวงจำปาศักดิ์และแขวงอื่นๆ อีกด้วย โดยจังหวัดมุกดาหารมีแรงงานลาวนำเข้าตามระบบ MOU จำนวน 283  คน  ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาเป็นค้าปลีก ค้าส่งและแผงลอย และเกษตรตามลำดับ

รมว.แรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินการของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหารจะนำไปสู่การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดูแลพี่น้องชาวลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงนายจ้าง และสถานประกอบการที่จ้างแรงงานให้เกิดประโยชน์อย่างเท่าเทียม อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมต่อไป