ด่วน!...แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือบัตรสีชมพูต้องขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2560 เท่านั้น (ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด) RSS

 

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560เห็นชอบการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. นายจ้างหรือแรงงานต่างด้าว ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. แนบเอกสาร ได้แก่ บัตรสีชมพูฉบับจริงพร้อมสำเนา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง

3. เฉพาะผู้ถือบัตรสีชมพูหลังบัตรหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือ 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น (รวมทั้งผู้ติดตาม)

สำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่มีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (CI) ไม่ต้องขอหนังสือรับรองฯ หากประสงค์จะกลับเข้ามาหลังวันที่ 30 เมษายน 2560 ต้องทำ Re-entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีก

วิธีปฏิบัติระหว่างการเดินทาง

1. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใด ให้เดินทางกลับเข้ามาณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้น

2. ให้ถือหนังสือรับรองคู่กับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) เป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตลอดการเดินทางจนกลับถึงสถานที่ทำงาน

3. ผ่อนผันให้เดินทางระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 โดยจะต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-398057, 094-6531192, 094-9541039ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.doe.go.th/chonburi