ด่วน! ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และการอนุญาตทำงาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง RSS

 

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดชลบุรี แจ้งว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เห็นชอบมาตรการดำเนินการหลังสิ้นสุดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยอำนวยความสะดวกการตรวจสัญชาติ ตรวจลงตรา (VISA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และขออนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูจะหมดอายุในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และ 31 มีนาคม 2561 จะต้องดำเนินการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดจัดการประชุมสัมมนานายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อให้รับทราบแนวทางการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และขออนุญาตทำงาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวดังกล่าวหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ การเข้าร่วมประชุมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-398057, 094-6531192, 094-9541039 ในวันและเวลาราชการ