รับสมัครแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร ที่ประเทศอิสราเอล (TIC) ครั้งที่ ๑๒ RSS

 

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานกำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย–อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (THAILAND-ISRAEL COOPERATION ON THE PLACEMENT OF WORKERS : TIC” ครั้งที่ ๑๒ เปิดรับสมัครวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐ และสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด

*คุณสมบัติของผู้สมัคร* มีสัญชาติไทย เพศชายและต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร เกิดระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดา และมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตพร้อมที่ทำงาน และสมัครใจไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี หรือซี โรคเอดส์ หนองใน ซิฟิลิส และโรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วมือกุด คดงอ ขาดหรือด้วน ไม่เคยเสพสารเสพติด ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)

*หลักฐานในการสมัคร* ใบสมัครงาน, รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้าหน้าตรงและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหนังสือเดินทางถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง (ถ้ามี), บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา, สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคำนำหน้าเป็นเด็กชาย, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสุกล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร ( สด.๘) หรือ (สด.๔๓), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา ที่จดทะเบียนหรืออยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา, สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า, สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ รถบรรทุก (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยเอกสารทุกอย่างถ่ายสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

โดยผู้สนใจสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว การดำเนินการคัดเลือก จะดำเนินการด้วยโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อและขอให้แจ้งกรมการจัดหางานที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๔๕ ๐๙๗๘ หรือสายด่วนโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๓๔๓ ๙๓๓๙,๐๒ ๓๔๓ ๙๓๕๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๓ ถ.นารถมนตเสวี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. ๐๘๖-๓๓๙๘๖๒๐ ในวันและเวลาราชการ