tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรโดยงานแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชุมบ้านห้วยตาสิงห์ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานจัดหางาน และความรู้เกี่ยวกับการป้องการและลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ มีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสำนักงาน จำนวน 71 คน