tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

กิจกรรมนัดพบแรงงานและงานนัดพบแรงงานคนพิการ RSS

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยและนัดพบแรงงานคนพิการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร กิจกรรมประกอบไปด้วยการรับสมัครงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการ กว่า 1,000 อัตรา กิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน