tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่วิกฤต covid - 19 ประจำปีงบประมาณ 2563 RSS

 

วันที่  19  -20 พฤษภาคม  2563 นายชวภณ ศตนันท์นารา จัดหางานจังหวัดชุมพร มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่วิกฤต covid - 19 ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร "ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว อาชีพยั่งยืน"  ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพร้อมปฏิบัติ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป