tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

เพื่มอาชีพ เพิ่มรายได้ 2/2563 RSS

 

นายชวภณ ศตนันท์นารา จัดหางานจังหวัดชุมพร มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการเตรียมความให้แก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ครั้งที่ 2/2563 หลักสูตร ครัวชุมชนร่วมใจสู้ภัยโควิต-19 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เมื่อระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ณ ประตูระบายน้ำท่าแซะ ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป