tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม RSS

 

 วันที่  27 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

นายชนะ ศรีมาลา เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 79 คน

ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดชุมพร กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ที่ 1